top of page

Aplicant

Metodologia propia

Captug empra una metodologia pròpia per unir diferents formes de finançament de programes de R+D+i d'alt impacte per tal d'optimitzar-ne l'execució, garantint la transparència i la seguretat en totes les etapes del procés per a tots els participants.

La investigació

La nostra passió és la investigació. Ens enfoquem en reptes importants. Escoltem i comprenem el desafiament científic plantejat per l'investigador i l'impacte social que podria tenir la investigació. Si veiem que el projecte podria ser atractiu per a inversors i filantrops, avaluem el finançament basal disponible i el dèficit que necessita ser cobert per assolir la meta de la investigació. A partir d'aquí, estructurem l'operació de manera que coordini les diferents fonts de finançament, assegurant la transparència i la seguretat en cada etapa del procés.

Equilibri

És fonamental assegurar una adequada sincronització entre les diverses fonts de finançament, tant del sector públic com privat, per fomentar de manera sostenible la investigació, el desenvolupament i la innovació. Aquesta coordinació equilibrada entre els diferents participants, atenent les seves necessitats i expectatives, contribuirà de manera significativa a l'avenç de la innovació ia la consecució de beneficis tangibles i d'abast per a tota la societat.

Impuls

 coordinat 

Les principals fonts de finançament privat que es coordinen des de Captug són inversió financer-fiscal, socis industrials i filantropia.

El marc de coordinació establert ofereix les màximes garanties per a tots els participants.

  • 100% traçabilitat de les aportacions.

 

  • Validació prèvia d'organismes oficials sobre la coherència de la despesa i la naturalesa de la investigació.

  • Acord previ de valoració subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària per a cada programa de recerca.

Inversió financer-fiscal

Els inversors financers-fiscals busquen finançar activitats de R+D+i a canvi de reduir-ne la càrrega impositiva, obtenint una rendibilitat financer-fiscal a través de bases imposables negatives (BINS) i deduccions per R+D+i canalitzades a través d'una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) en què participen com a socis majoritaris.

Socis industrials

Els socis industrials financen l'execució d'activitats de R+D+I a canvi de drets de propietat potencials o d'ús i explotació dels potencials intangibles generats.

Filantropia


La filantropia juga un paper fonamental en el progrés de la ciència i la tecnologia, ja que gràcies a les seves donacions és possible finançar programes de R+D+i que altrament no es podrien fer.

impacto social
bottom of page