top of page
filantropía

Captug

Inversió i filantropia d'alt impacte

Som una firma independent especialitzada a canalitzar capital privat per impulsar programes de R+D+i d'impacte social alt.

reason why

L'impacte social a través de l'impuls a la R+D+i és la nostra raó de ser.

Captug impulsa programes de recerca d'alt impacte social a través de capital privat, capitalitzant el poder transformador de la ciència i la innovació per construir un món més just, equitatiu i sostenible per a les generacions presents i futures.


Invertir en R+D+i contribueix al creixement econòmic, la generació d'ocupació de qualitat, la millora de la competitivitat de les empreses i la creació de valor afegit a la cadena de producció. A més, la recerca i la innovació són fonamentals per abordar els grans reptes globals a què s'enfronta la humanitat de manera sostenible i duradora en el temps.

És imprescindible que els governs, les empreses i la societat en conjunt reconeguin la importància estratègica de la R+D+i i destinin els recursos necessaris per fomentar-ne el desenvolupament. És fonamental promoure la col·laboració entre el sector públic i el privat, així com potenciar la transferència de coneixement i la creació de sinergies entre els diferents agents involucrats en el procés d'innovació.

A més, és important impulsar polítiques d'estímul i suport a la investigació i la innovació, així com promoure la formació de talent humà en aquestes àrees per garantir un futur pròsper i sostenible per a les properes generacions. La inversió en R+D+i no només beneficia l'economia i el desenvolupament social, sinó que també contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones i construir un món més just, inclusiu i sostenible per a tothom.

impacto social

01.

Som un equip amb més de 20 anys d'experiència en impulsar programes de R+D+i des de l'àmbit públic i privat.

02.

Impacte
social

El nostre compromís és impulsar programes de recerca amb impacte social, a fi de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones a través de la generació de solucions innovadores. Igualment estem compromesos amb la divulgació de les bondats de la investigació com a motor de canvi per a un món millor.

03.

Metodologia
propia

Captug fa servir una metodologia pròpia per unir diferents formes de finançament de programes d'R+D+i d'alt impacte.

Més informació

Nuevo paradigma
shutterstock_1033259452.jpg

Adaptats

Nou paradigma

El binomi tradicional de rendibilitat risc en una inversió no és suficient per a una societat cada cop més compromesa davant dels reptes a què s'enfronta. Hi ha un paradigma nou on s'incorpora l'impacte com un factor clau en la presa de decisió d'inversors. 

    La inversió amb impacte social busca generar un retorn financer, alhora que aconsegueix un impacte positiu a la societat o al medi ambient. Això vol dir que es busca obtenir rendiments econòmics, però també crear valor i contribuir a la solució de problemes socials, ambientals o de governança.

Els inversors estan cada cop més interessats a invertir en empreses que tenen un impacte positiu a la societat, ja que busquen alinear els seus valors amb les seves decisions d'inversió. Aquests inversors estan disposats a sacrificar part del seu retorn econòmic si això significa generar un canvi positiu al món.

En aquest nou paradigma, Captug aposta per una nova manera d'abordar l'impuls a la R+D+i, integrant la filantropia com a eina complementària a la inversió d'impacte. Unir la inversió d'impacte i la filantropia permet maximitzar l'abast i l'impacte dels programes de R+D+i. 

inversió impacte filantropia

Programas
Contacto
impacto social
bottom of page